Regulamin umów zawartych od dnia 20.03.2020 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Sklep internetowy Breneca dostępny pod adresem internetowym www.breneca.com prowadzony jest przez:

COSER Wioletta Markiewicz

ul. Ustronie 19

95-073 Grotniki, Ustronie

NIP 876-157-96-15

REGON 871696889

Tel 048 887 602 198

brenecapl@gmail.com

www.breneca.com

§ 2

Nie należy składać zamówień w przypadku braku akceptacji regulaminu i zasad polityki prywatności.

§ 3

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z póź. zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 4

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów na odległość między sprzedawcą a klientem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez witrynę – sklep internetowy Breneca działającą pod adresem: www.breneca.com zwaną dalej Sklepem.

§ 5

Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Wszystkie towary dostępne w sklepie są fabrycznie nowe.

§ 7

Postanowienia regulaminu nie mają zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Regulamin jest częścią zawieranej przez sprzedawcę oraz klienta mowy sprzedaży.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 1

Przedmiotem Zamówienia mogą być wyłącznie Towary dostępne w katalogu internetowym, obowiązującym w chwili składania Zamówienia. Nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania propozycji zawarcia Umowy przez Klienta.

§ 2

Informacja o dostępności Towaru znajduje się na karcie Towaru po wyborze wariantu produktu. Istnieje możliwość wysłania zapytania o dostępność Towaru w innych magazynach sieci Breneca lub zapisu do Powiadomienia o dostępności. Po zapisaniu się do Powiadomienia o dostępności Klient otrzyma wiadomość e-mail na adres podany w Powiadomieniu o dostępności informujący o pojawieniu się Towaru ponownie w sprzedaży.

§ 3

W przypadku nieskutecznego złożenia Zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie Sklepu, z rzeczywistym stanem magazynowym, Sklep ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta drogą e-mail, który ma prawo do zmiany lub odstąpienia od Umowy.

§ 4

Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie zwrócona przez Sklep niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

§ 5

Składając Zamówienie w Sklepie, Klient oświadcza, że ma co najmniej 18 lat i posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów.

§ 6

Do złożenia Zamówienia nie jest wymagana rejestracja Klienta. 

§ 7

Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów przerw technicznych obwieszczonych komunikatem zamieszczonym na stronie Sklepu.

§ 8

Zamówienia składane od poniedziałku do piątku po godzinie 14.00, w soboty, niedziele i Święta będą realizowane w ciągu następnych dwóch dni roboczych.

§ 9

Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerem telefonu 887-602-198 oraz adresem e-mail brenecapl@gmail.com

§ 10

Aby złożyć Zamówienie należy dodać do Koszyka wybrane Towary i złożyć Zamówienie klikając przycisk Zamawiam. Podstawą jego realizacji jest poprawne i kompletne wypełnienie wszystkich wymaganych pól Formularza Zamówienia oraz akceptacja Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności.

§ 11

Każde Zamówienie złożone przez Klienta jest potwierdzane automatyczną wiadomością e-mail „Potwierdzenie Złożenia Zamówienia” ze strony Sklepu.

§ 12

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail “Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”.

§ 13

W przypadku złożenia Zamówienia z opcją zapłaty Przelew tradycyjny lub Szybki przelew i braku zapłaty za zamówiony Towar w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia Zamówienie zostanie uznane za nieaktualne i będzie automatycznie anulowane.

§ 14

Realizacja Zamówienia następuje w momencie wysłania do Klienta paczki kurierskiej zwanej dalej Przesyłką z Zamówieniem o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej przez firmę kurierską na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.

§ 15

Średni czas realizacji Zamówienia od momentu Przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu wysłania Przesyłki do Klienta, wynosi 48 godzin roboczych.

III. PŁATNOŚCI

§ 1

Ceny podane w Sklepie internetowym Breneca wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§ 2

Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy. Kosz dostawy podany jest w podsumowaniu Zamówienia.

§ 3

Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT.

§ 4

W Sklepie dopuszczalne są następujące formy Płatności:

  • płatność z góry przelewem tradycyjnym na konto wskazane w Potwierdzeniu Złożenia Zamówienia, tj.

§ 5

Klient dokonuje wyboru jednego ze sposobów Płatności w Formularzu Zamówienia, wypełniając odpowiednie pola Formularza

IV. DOSTAWA

§ 1

Miejscem wykonania Umowy jest miejsce Dostawy Przesyłki – Adres Dostawy wskazane przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

§ 2

Zamówione Towary dostarczane są Przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej.

§ 3

Koszt Dostawy ponosi Klient przy czym Koszt Dostawy Zamówień o wartości powyżej 300 zł jest darmowy. 

§ 4

Opłata za Przesyłkę uzależniona jest od sposobu płatności.

§ 5

Po wysłaniu przez Sklep Przesyłki, Klient otrzymuje wiadomość z firmy kurierskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • w dniu wysyłki – Potwierdzenie wysłania Przesyłki z podanym numerem listu przewozowego potrzebnym do śledzenia Przesyłki,

§ 6

Przesyłki dostarczane są średnio w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki.

§ 7

Każda Przesyłka wysyłana przez Sklep do Klienta jest odpowiednio zapakowana i zabezpieczona np. perforacją albo taśmą.

§ 8

Dostawę Przesyłki uznaje się za zrealizowaną w momencie podpisania jej odbioru pod ustalonym adresem dostawy w Formularzu Zamówienia lub odbioru w paczkomacie. 

§ 9

Każde kolejne doręczenie przesyłki do klienta jak również zwrot Przesyłki z winy Klienta kosztuje 16 zł brutto.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 1

Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

§ 2

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

§ 3

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, wystarczy poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

§ 4

Klient może skorzystać ze wzoru Formularzy odstąpienia od umowy dostępnych w internecie. 

§ 5

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§ 6

Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi wyraźnie zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 7

Towar wraz z Formularzem (jeśli został wypełniony przez Klienta) odstąpienia od Umowy należy wysłać na adres:

COSER Wioletta Markiewicz

ul. Ustronie 19

95-073 Grotniki, Ustronie

Tel. 887-602-198

www.breneca.com

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

§ 8

Klient ponosi koszty bezpośrednie zwrotu Towaru.

§ 9

Prosimy o nie wysyłanie przesyłek za pobraniem i na koszt Sklepu chyba, że wcześniej były takie ustalenia.

§ 10

Sklep prosi aby zwracany Towar był w takim stanie, w jakim został otrzymany tj. bez śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

§ 11

Niezwłocznie lecz nie później, niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania Przesyłki Sklep dokona sprawdzenia Towaru i jeżeli spełnia wszystkie powyższe wymagania, dokona zwrotu zapłaty za Towar w sposób wskazany przez Klienta np. w Formularzu odstąpienia od Umowy ( jeśli został wypełniony).

§ 12

Jeżeli była wystawiona faktura VAT, Sklep wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopię faktury wyśle do Klienta pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną na podany adres e-Mail. Sklep dokona zwrotu zapłaty za Towar na wskazane przez Klienta konto bankowe lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

§ 13

Towar, którego Zwrot nie zostanie uznany przez Sklep zostanie odesłany za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta adres np. adres wskazany w Formularzu odstąpienia od Umowy ( jeśli został wypełniony).

§ 14

O decyzji Sklepu, Klient zostanie poinformowany telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub przesyłką pocztową, zgodnie ze sposobem wskazanym przez Klienta np. Formularzu odstąpienia od Umowy ( jeśli został wypełniony).

§ 15

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 16

Aby dokonać Wymiany Towaru w Sklepie należy zwrócić Towar postępując zgodnie z Regulaminem odstąpienia od Umowy a następnie złożyć nowe Zamówienie.

§ 17

Aby dokonać Wymiany Towaru należy:

1. Dokonać Zwrotu postępując według regulaminu Odstąpienia od Umowy i następnie złożyć nowe Zamówienie.

lub

2. Dokonać Zwrotu oznaczając Formularz Zwrotu słowem „wymiana” a następnie złożyć nowe Zamówienie w celu rezerwacji wpisując w Uwagach do Zamówienia słowo „wymiana”. Po otrzymaniu Zwrotu Sklep wyśle nowe Zamówienie na wymianę.

VI. REKLAMACJE

§ 1

1. Sklep zobowiązany jest do wydania Towaru bez wad.

2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie internetowym Breneca są nowe.

3. Sklep jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeśli Towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.

4. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia Reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty wydania towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady Towaru.

§ 2

1. Sugerowanym sposobem złożenia Reklamacji przez Klienta jest reklamacja w formie pisemnej. Nie wyłącza to jednak możliwości złożenia Reklamacji w innej, wybranej przez Klienta formie – taka Reklamacja również zostanie rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W przypadku składania Reklamacji w formie pisemnej lub np. drogą mailową Klient może pobrać ze strony Sklepu Formularz Reklamacji Towaru lub samodzielnie sporządzić Reklamację.

3. Po sporządzeniu Reklamacji Klient winien dostarczyć reklamowany Towar wraz z prawidłowo sporządzonym Formularzem Reklamacji ( jeśli został sporządzony) na adres:

COSER Wioletta Markiewicz

ul. Ustronie 19

95-073 Grotniki, Ustronie

Tel. 887-602-198

www.breneca.com

§ 3

1. W ramach składania Reklamacji z tytułu rękojmi Klient może żądać:

  • naprawienia Towaru;

  • wymiany Towaru na wolny od wad;

  • obniżenia ceny;

  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

§ 4

1. W przypadku żądania Klienta dotyczącego: naprawy Towaru, wymiany Towaru na nowy, wolny od wad lub obniżenia ceny, termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W tym terminie Sklep zobowiązuje się do poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia Reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail i/lub na numer telefonu i/lub adres podany przez Klienta w trakcie składania Reklamacji lub w inny wskazany przez Klienta sposób. W/w informacje mogą być wskazane Formularzu Reklamacji (jeśli został wypełniony) lub samodzielnie sporządzonej Reklamacji (jeśli została sporządzona).

2. Jeżeli w ramach Reklamacji złożono oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, to brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w terminie 14 dni nie powoduje automatycznego uznania zasadności roszczeń konsumenta.

§ 5

1. W przypadku uznania żądania naprawy lub wymiany Towaru Sklep dokona ich w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta przy uwzględnieniem m.in. charakteru wady, dostępności Towaru lub jego poszczególnych części.

2. Sklep może jednak odmówić żądaniu naprawy lub wymiany Towaru, w sytuacji gdy jest to niemożliwe do wykonania lub wymaga nadmiernych kosztów (w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową) oraz zaproponować inne rozwiązanie.

3. W przypadku opisanym w pkt 2. Klient może zmienić żądanie, może również odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia wady istotnej lub żądać obniżenia ceny.

§ 6

1. W przypadku, w którym Reklamacja złożona jest po raz pierwszy, a Klient może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni wadliwy Towaru na wolny od wad lub wadę usunie.

2. W przypadku w/w Klient może dokonać zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z Umową, który zaproponował Sklep (tj. zamiast wymiany zażądać naprawy lub zamiast naprawy zażądać wymiany)

3. Zamiana opisana wyżej nie będzie możliwa w sytuacji gdy, doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

§ 7

1. W przypadku uznania przez Sklep Reklamacji w zakresie naprawy lub wymiany Towaru na wolny od wad, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad, a następnie Sklep ponownie dostarczy Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej  na koszt Sklepu wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami wysyłki.

2. W przypadku uznania żądania odstąpienia od Umowy, Sklep zwróci zapłaconą cenę wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami wysyłki.

3. W przypadku uznania obniżenia ceny, Sklep ponownie dostarczy Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz zwróci kwotę o którą cena została obniżona wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami wysyłki.

4. W przypadku żądania obniżenia ceny prosimy o wskazanie kwoty o którą cena Towaru ma zostać obniżona i w konsekwencji zwrócona Klientowi zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 3. Obniżona ceny powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu a związanych z uznaniem Reklamacji, Zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

6. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem z rachunku bankowego zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).

7. W przypadku płatności przelewem pocztowym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi po konsultacji z Klientem za jego uprzednią zgodą wyrażoną w trakcie składania Reklamacji np. w sposób wskazany w Formularzu Reklamacji lub samodzielnie sporządzonej Reklamacji ( jeśli zostały wypełnione i/ lub sporządzone).

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

§ 8

1. W przypadku ponownej Reklamacji, Klientowi przysługują roszczenia wskazane w § 4 niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Towar był już wcześniej wymieniony lub naprawiany lub Sklep nie wywiązał się z obowiązku wymiany lub naprawy, który na nim ciążył, przy wcześniejszym żądaniu ze strony Klienta, Sklep nie może zmienić żądania odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny złożonego przez konsumenta w ramach Reklamacji z tytułu rękojmi.

2. Przy ponownej Reklamacji, tj. w przypadku pierwszej Reklamacji, oświadczenie dotyczące odstąpienia od Umowy jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy wada ma charakter istotny.

§ 9

1. W przypadku nieuznania przez Sklep Reklamacji, Towar zostanie odesłany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

§ 10

1. W momencie odbioru zamówionego Towaru, Sklep zaleca sprawdzenie stanu przesyłki czy nie jest uszkodzona – nie jest to jednak obowiązkowe.

§ 11

1. Zgodnie z ogólnymi zasadami współżycia społecznego Sklep prosi aby reklamowany towar był czysty, niezabrudzony oraz higienicznie nieszkodliwy.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

Klient wypełniając Formularz Rejestracyjny lub Formularz Zamówienia ma obowiązek podać dane osobowe zgodnie z prawdą. W przypadku podania przy tworzeniu lub aktualizacji Konta nieprawdziwych danych Sklep zastrzega sobie prawo usunięcia Konta, z którym są one związane bądź anulowania Zamówienia.

§ 2

Zakładając Konto lub składając Zamówienie Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Sklep, w celach związanych z realizacją Zamówienia, podanych przez siebie danych osobowych.

§ 3

Administratorem danych osobowych jest COSER Wioletta Markiewicz ul. Ustronie 19, 95-073 Grotniki, Ustronie, NIP 8761579615, REGON 871696889. 

§ 4

Dane osobowe przekazane przez Klienta przechowywane są w bazie danych Administratora i przetwarzane są za zgodą Klienta zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”,. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 5

Bazy danych Breneca posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo zabezpieczenia przed wglądem osób trzecich lub ich utratą. Administrator zapewnia ich pełne bezpieczeństwo i ochronę.

§ 6

Dane osobowe pozostawione przez Klienta nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim chyba, że za zgodą Klienta.

§ 7

Dane osobowe mogą być przekazane jedynie podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi jak serwis obsługujący płatności www.payu.pl lub firma obsługująca przesyłki kurierskie z którymi Administrator serwisu współpracuje.

§ 8

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań.

§ 9

W każdej chwili korzystania ze Sklepu Klient ma wgląd i prawo zmiany lub usunięcia wszystkich danych osobowych.

§ 10

1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadniony interes administratora polega na oferowaniu produktów, które dostarczają informacji (Newsletter). Przetwarzanie danych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Co więcej, przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Administrator mógł dostarczać takie produkty.

2. art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi tj. dostarczania informacji w ramach oferowanych produktów, jak również w celach statystycznych.

3. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem … i wiąże Sklep począwszy od dnia uruchomienia Sklepu.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z dnia 24 czerwca 2014 r. )

§ 3

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem Umów Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem w przypadku sporu sądowego, będą rozstrzygane przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem powszechnym. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich możliwych starań, w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.

§ 4

Treści, znaki firmowe oraz zdjęcia Towarów umieszczone na stronie Sklepu stanowią własność firmy COSER Wioletta Markiewicz. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania bez zgody właściciela.